Found a way to stop @markruffalo spoiling Aven…

Found a way to stop @markruffalo spoiling Avengers Endgame