Oshkosh Striker Airportfire YVR (top)…

Oshkosh Striker Airportfire YVR (top) http://www.flickr.com/photos/96508718@N05/39562159421/