Oshkosh Striker Airportfire YVR (front)…

Oshkosh Striker Airportfire YVR (front) http://www.flickr.com/photos/96508718@N05/25692064248/